PRIVATLIVSPOLITIK

Privatlivspolitik for OK klubben i Årslev
 
Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne
privatpolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine
personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.
Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler
personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede interesser.
Vi behandler kun personoplysninger, der
er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi
sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på de dataansvarlige.
 
OK Årslev er dataansvarlig, og vi sikrer, at oplysningerne behandles i
overensstemmelse med gældende lovgivning.
 
Kontaktpersoner:
 
Anette Andersen, Stationsvej 123 M, 5792 Årslev.

Bente Andersen Bøgeparken 113 – 5792 Årslev TLF: 30271909  CVR:34357544
 
Hjemmeside: www.ok-årslev.dk

Behandling af personoplysninger.

Vi behandler følgende personoplysninger:

Medlemsoplysninger:
navn – adresse – fødselsdato – telefonnummermailadresser.
 
Her indsamler vi oplysningerne fra:
Medlemmerne selv.

Foreningens formål med at behandle oplysninger om medlemmer:
 
Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har
en lovlig grund.
Formålene er: Medlemshåndtering – som led i foreningens aktiviteter,
herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning – opkrævning af
kontingent – til ansøgning af offentlige midler – til runde og
halvrunde fødselsdagshilsner – og udbringning af programmer.
 
Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser.

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af
interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være
motiveret af berettigede interesser som: Håndtering af dine
medlemsrettigheder i henhold til vedtægter m.v., herunder i forhold
til generalforsamling – afholdelse af rejser.

Samtykke.

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på
et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter kun dit
samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle
dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor. Hvis
vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke,
og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give besked om det.

Videregivelse af dine personoplysninger.

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til firmaer/markedsføring
uden dit samtykke.
 
Opbevaring og sletning af dine personoplysninger.

Vi har forskellige opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler
dine personoplysninger som medlem af en forening, eller som
bestyrelsesmedlem.
Medlemmer: Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine
almindelige medlemsoplysninger til du melder dig ud af foreningen.
Bestyrelsesmedlemmer: Vi vil opbevare dine personoplysninger i en
periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende
kriterier – Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine
almindelige medlemsoplysninger, til dit virke er ophørt.
 
Dine rettigheder.

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen,
nåe vi behandler personoplysninger om dig.
Retten til: At blive oplyst om behandling af data – indsigt i egne
personoplysninger – berigtigelse – indsigt – sletning – begrænsning
af behandling – dataportabilitet (udlevering af data i almindelig
anvendt form) – indsigelse.
Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod
vores behandling, ved at henvende dig til os. Vore kontaktoplysninger
finder du på første side. Hvis du f.eks. henvender dig med en
anmodning om, at få rettet eller slettet dine personoplysninger,
undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald
ændringer eller sletning så hurtigt som muligt. Du kan altid indgive
en klage til Datatilsynet.
 
Revidering af privatpolitikken.

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatpolitik
fra tid til anden. Ved ændring vil datoen sidst i privatpolitikken blive ændret. Den til enhver gældende privatpolitik vil være tilgængelig hos bestyrelsen.
Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.
 

Årslev d. 31. august 2021.
 
 
Privatlivspolitik for OK klubben i Årslev
Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne
privatpolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine
personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.
Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler
personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede interesser.
Vi behandler kun personoplysninger, der
er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi
sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.
Kontaktoplysninger på de dataansvarlige.
OK Årslev er dataansvarlig, og vi sikrer, at oplysningerne behandles i
overensstemmelse med gældende lovgivning.
Kontaktpersoner:
Anette Andersen, Stationsvej 123 M, 5792 Årslev.
Mail: anetteandersenaaaa@outlook.dk
Bente Andersen Bøgeparken 113 – 5792 Årslev TLF: 30271909
Mail: bema@aarslevnet.dk CVR:34357544
Hjemmeside: www.ok-årslev.dk
Behandling af personoplysninger.
Vi behandler følgende personoplysninger:
Medlemsoplysninger: navn – adresse – fødselsdato – telefonnummermailadresser.
Her indsamler vi oplysningerne fra: Medlemmerne selv.
Foreningens formål med at behandle oplysninger om
medlemmer.
 
OK-Årslev, formand Bente Andersen, Bøgeparken 113, 5792 Årslev. Tlf.: 3027 1909 * bema@aarslevnet.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net