OK-Klubbernes historie og formål

Den første OK klub i Danmark blev startet den 8. oktober 1967 af Arne Ginge.

.

I starten arbejdede klubberne under navnet Omsorgs Klubber, som så senere blev forkortet til det nuværende "OK Klubber". At udtrykket OK også er et internationalt kendt begreb for at noget er i orden og kan godkendes, er med til at skabe yderligere respekt om det arbejde, som OK Klubberne udfører.

.

I dag findes der OK Klubber spredt over hele landet og en fortegnelse findes på dette link, som fører dig frem til hjemmesiden for Landsorganisationen for OK klubber i Danmark.

.

OK Klubberne er selvejende institutioner, hvis formål er på et upolitisk grundlag, at arbejde for at tilvejebringe så gode forhold som muligt for ældre og handicappede medborgere.

.

Oprindeligt var adgangskriteriet, at man skulle være folkepensionist, men derudover kunne enkepensionister fra det fyldte 55. år og invalidepensionister uanset alder deltage i klubbernes aktiviteter.

.

I dag er alderskriteriet ikke længere afgørende, idet såvel førtidspensionister som efterlønsmodtagere er meget velkomme til at deltage i aktiviteterne.

.

Arbejdet i klubberne skal til enhver tid holde sig indenfor de til landets enhver tid gældende sociale love.

.

Klubbernes ledelser udgøres af bestyrelser på minimum 5 og højst 7 medlemmer, hvortil kommer et varierende antal frivillige hjælpere og værter/værtinder. Bestyrelserne er selvsupplerende.

.

Det er bestyrelserne ansvar at påse, at klubbernes administrative og økonomiske anliggender varetages under hensyn til klubbernes formål. Bestyrelserne er ansvarlige for klubbernes dispositioner i overensstemmelse med dansk rets almindelige ansvarsregler.

.

Ved nedlæggelsen af en klub skal dens formue med tilslutning fra samtlige medlemmer af respektive bestyrelse og med godkendelse af hjemkommunen anvendes til et tilsvarende socialt formål i OK regi.

.

Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte

er protektor for OK klubbernes i Danmark.

 
OK-Årslev, formand Bente Andersen, Bøgeparken 113, 5792 Årslev. Tlf.: 3027 1909 * bema@aarslevnet.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net