PRIVATLIVSPOLITIK

Privatlivspolitik for OK klubben i Årslev
 
Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatpolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling. Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede interesser.
Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.
 
Kontaktoplysninger på de dataansvarlige.
OK Årslev er dataansvarlig, og vi sikrer, at oplysningerne behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.
 

CVR:34357544

Kontaktpersoner:

Dangaard Petersen
Dømmestrupvej 11
5792 Årslev
tlf: 51910593
Mail: dangaard@nrlyndelsenet.dk


Bente Andersen
Bøgeparken 113
5792 Årslev
TLF: 30 27 19 09
Mail:
bema@aarslevnet.dk

Hjemmeside: www.ok-aarslev.dk

Behandling af personoplysninger. 
Vi behandler følgende personoplysninger:
Medlemsoplysninger: navn – adresse – fødselsdato – telefonnummer- mailadresser.

Her indsamler vi oplysningerne fra: Medlemmerne selv.

Foreningens formål med at behandle oplysninger om medlemmer.
Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund. Formålene er: Medlemshåndtering – som led i foreningens aktiviteter,
herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning – opkrævning af kontingent – til ansøgning af offentlige midler – til runde og halvrunde fødselsdagshilsner – og udbringning af programmer.
 
Vi behandler kun  personoplysninger ud fra legitime interesser.
I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af  interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede interesser som: Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægter m.v., herunder i forhold til generalforsamling – afholdelse af rejser.
 
Samtykke.
Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor. Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give besked om det.
 
Videregivelse af dine personoplysninger.
Vi videregiver ikke dine personoplysninger til firmaer/markedsføring uden dit samtykke.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger.
Vi har forskellige opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af en forening, eller som bestyrelsesmedlem.
Medlemmer: Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger til du melder dig ud af foreningen.
 
Bestyrelsesmedlemmer: Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier – Af praktiske  og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger, til dit virke er ophørt.
 
Dine rettigheder.
Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, nåe vi behandler personoplysninger om dig.
Retten til: At blive oplyst om behandling af data – indsigt i egne personoplysninger – berigtigelse – indsigt – sletning – begrænsning af behandling – dataportabilitet(udlevering af data i almindelig anvendt form) – indsigelse.
Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vore kontaktoplysninger finder du på første side. Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om, at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt. Du kan altid indgive en klage til Datatilsynet.
 
Revidering af privatpolitikken.
Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatpolitik fra tid til anden. Ved ændring vil datoen sidst i privatpolitikken blive.ændret. Den til enhver gældende privatpolitik vil være tilgængelig hos bestyrelsen. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.
 
Årslev  Juli  2020

 
OK-Årslev, formand Bente Andersen, Bøgeparken 113, 5792 Årslev. Tlf.: 3027 1909 * bema@aarslevnet.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net